هوش مصنوعی در اندو (درمان ریشه دندان)

از آنجایی که درمان ریشه با هدف حفظ دندان ها در موقعیت عملکردی خود و جلوگیری از هر گونه عوارض بعدی انجام می شود، پیشرفت هوش مصنوعی در این زمینه می تواند فوق العاده موثر باشد….

ادامه مطلب